Редакція від 20 жовтня 2021 року
м. Мукачево

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання телекомунікаційних послуг

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОКК», внесене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій 04 січня 2021року за № 2935 (надалі – Оператор), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – Абонентам) укласти даний Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг на наведених нижче умовах.

Терміни у даному Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг вживаються у таких значеннях:
Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі укласти с ним Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг на умовах, що містяться в Публічній оферті.
Публічний договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов (надалі – Договір).
Акцепт – повне і безумовне прийняття Абонентом пропозиції укласти Договір на умовах Публічної оферти, шляхом оплати замовлених Послуг.
Абонент – фізична особа, що уклала з Оператором Договір з метою споживання телекомунікаційних послуг на умовах даного Договору.
Послуга – телекомунікаційна послуга з доступу до Інтернет, яка надається Оператором відповідно до діючих Тарифних планів.
Сервісні послуги – роботи або послуги, перелік та вартість яких визначені Прейскурантом та надаються Сервісні послуги по замовленню Абонента окремо від Тарифного плану.
Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
МАС-адреса – унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інші пристрої).
Повідомлення – повідомлення, що надсилаються Оператором Абоненту у будь-якій формі.
Сайт – корпоративний веб-сайт Оператора в Інтернет, що доступний за адресою prokk.net.
Телекомунікаційна мережа Оператора (надалі–Мережа Оператора) – сукупність технічних засобів телекомунікацій і споруд, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуги.
Кінцеве обладнання – встановлене у Абонента обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення Мережі Оператора з метою забезпечення доступу до Послуги.
Абонентська лінія зв’язку – лінія Мережі Оператора, яка з’єднує Кінцеве обладнання з комутаційною системою та складається з магістральних, розподільних ліній зв’язку і Абонентської проводки.
Абонентська проводка – частина Абонентської лінії зв’язку від Кінцевого обладнання до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини Абонентської лінії зв’язку (порт, розподільна коробка тощо), які є точкою розмежування відповідальності Оператора і Абонента (точка демаркації).
Місце надання Послуги – приміщення, адреса якого зареєстрована при укладанні Договору, що використовується Абонентом винятково для проживання і в якому знаходиться Кінцеве обладнання.
Прейскурант – затверджений в установленому порядку документ, який містить перелік Тарифних планів, послуг підключення та Сервісних послуг, що надаються Оператором, їх опис, вартість, умови надання. Прейскурант розміщений на Сайті в розділі Тарифи_і є невід’ємною частиною даного Договору.
Тарифний план – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання Послуги.
Щомісячний платіж – передбачена Тарифним планом абонентна плата та/або інший фіксований щомісячний платіж за Послугу, що надається Оператором протягом розрахункового періоду.
Автоматизована система розрахунків за Послуги – програмно-апаратний комплекс, що виконує функції з кількісного обліку, тарифікації наданих Послуг згідно з діючими на момент надання Послуг тарифами, формування платіжних документів за кожним Особистим рахунком Абонента тощо (надалі – Білінгова система).
Особистий кабінет – веб-сторінка на Сайті для керування Послугами, що містить інформацію про замовлені Абонентом Послуги, їх обсяг і вартість, поточний стан Особистого рахунку Абонента, повідомлення Оператора та іншу інформацію. Доступ до Особистого кабінету Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (логін та пароль).
Особовий рахунок – унікальний номер рахунку Абонента у Білінговій системі, на якому ведеться облік всіх наданих Абоненту Послуг, а також відображається надходження платежів Абонента і їх витрачання на оплату замовлених Послуг.
Тимчасове припинення надання Послуги – припинення Оператором надання Абоненту Послуги на період та у випадках, встановлених законодавством та/або Договором, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх надання.
Якість послуги – сукупність споживчих властивостей Послуги (безперервність, доступність тощо), що визначають її здатність задовольнити потреби Абонента і характеризуються встановленими показниками.
Сторони / Сторона– Оператор та Абонент разом / Оператор або Абонент.

 1. Загальні положення
  1.1. Даний Договір розроблений відповідно до Закону України «Про телекомунікації», « Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ від 11.04.2012р. № 295 (надалі-Правил), « Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», затверджених рішенням НКРЗ від 29.11.2012 № 624, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів».
  1.2. Договір регулює відносини між Оператором і Абонентом з приводу надання та отримання телекомунікаційних послуг.
  1.3. Договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та доводиться до відома усіх фізичних осіб шляхом його оприлюднення на Сайті.
  1.4. Перед укладанням Договору Абонент зобов’язаний ознайомитися з його умовами. Якщо Абонент не згодний з умовами даного Договору, він не має права його укладати.
  1.5. Укладаючи даний Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям ним умов Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.
  1.6. Договір вважається укладеним з моменту оплати Абонентом замовленої Послуги без подальшого підписання письмової форми даного Договору Сторонами.
  1.7. Абонент, який отримував Послугу Оператора на умовах письмового договору, підписаного до опублікування даного Договору, приєднується до даного Договору шляхом оплати Послуги та продовження користування Послугою. Такими діями Абонент також підтверджує свої персональні дані, надані раніше Оператору.
  1.8. Датою укладання Договору є дата здійсненої Абонентом оплати замовленої Послуги.
  1.9. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену письмову форму даного Договору.
  1.10. Якщо умови Договору суперечать нормам чинного законодавства України, Сторони застосовують відповідні положення чи норми чинного законодавства.
  1.11. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
 2. Предмет та окремі умови Договору
  2.1. Оператор надає Абоненту замовлені ним Послуги, а Абонент приймає Послуги і оплачує їх вартість відповідно до умов даного Договору.
  2.1.1.Замовлена Послуга надається Абоненту відповідно до обраного ним Тарифного плану із числа наведених в Прейскуранті послуг доступу до Інтернету.
  2.1.2.Сервісні послуги надаються за окремим замовленням Абонента відповідно до Прейскуранту.
  2.2. Мінімальна швидкість передавання та приймання даних послуги доступу до мережі Інтернет для фіксованого зв’язку, які вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015, становить не менше 256кбіт/с.
  2.3. Доступ Абонента до служби технічної підтримки здійснюється за номерами телефонів (03131) 54222, 0503721439, 0503726918, 0673104464 – Viber, через сторінку «Internet Prokk» у Facebook , месенджер на Сайті.
 3. Організаційні та технічні умови надання Послуги
  3.1. Абонент, маючи намір отримувати Послугу, повинен звернутися до Оператора будь-яким засобом зв’язку згідно п.2.3. даного Договору, повідомивши адресу Місця надання Послуги.
  3.2. Надання Послуги здійснюється в разі наявності у Оператора технічної можливості забезпечення доступу до Мережі Оператора в зазначеному Абонентом місці та наявності у Абонента Кінцевого обладнання і програмного забезпечення.
  3.3. Надання замовленої Послуги здійснюється на підставі укладеного Договору.
  3.4. Укладанням Договору Абонент підтверджує, що він дає свою згоду на прокладення кабелю і установку обладнання в приміщеннях будинку, в якому мешкає.
  3.5. Підключення Послуги здійснюється шляхом підключення Кінцевого обладнання до Мережі Оператора.
  3.6. Підключення Кінцевого обладнання відбувається після оплати Абонентом платежу за підключення Послуги.
  3.7. Підключення Кінцевого обладнання до Мережі Оператора проводиться працівниками Оператора у попередньо погоджений з Абонентом день і час.
  3.8. Оператор здійснює підключення Кінцевого обладнання до Мережі Оператора по технології Ethernet або xPON шляхом прокладання Абонентської лінії від розподільчого вузла Оператора до Кінцевого обладнання в Місці надання Послуги.
  3.9. Ідентифікатором Кінцевого обладнання є МАС-адреса.
  3.10. Надання Послуги розпочинається з моменту її активації в Білінговій системі.
  3.11. Облік наданих Абоненту Послуг ведеться в Білінговій системі та відображається на Особовому рахунку.
  3.12. Оператор інформує Абонентів шляхом розміщення Повідомлення на Сайті або іншим шляхом про:
  3.11.1. Зміну тарифів на Послуги не пізніше ніж за 10(десять) днів до початку застосування відповідних змін.
  3.11.2. Перерву у роботі Мережі Оператора під час проведення модернізації обладнання, планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт за 1(один) робочий день до початку виконання робіт.
  3.11.3. Пошкодження Мережі Оператора та орієнтовні строки його усунення, якщо є підстави вважати, що пошкодження не буде усунуто протягом однієї доби.
  3.11.4. Скорочення переліку або припинення надання Послуги відповідно до законодавства та умов Договору за 10(десять) календарних днів до дати скорочення переліку.
  3.11.5.Припинення діяльності з надання Послуги не пізніше ніж за три місяці до припинення надання Послуги.
  3.11.6.Виникнення обставин непереборної сили, доступним засобом зв’язку, протягом доби про початок припинення надання Послуг, а після закінчення дії цих обставин про відновлення надання Послуг.
  3.11.7.Внесення змін до Договору шляхом оприлюднення нової редакції Договору на Сайті і Повідомлення про зміни до договору не пізніше ніж за 10(десять) днів до опублікування нової редакції Договору.
  3.11.8.Зміну умов надання Послуги не менше ніж за 10 календарних днів до дати введення змін.
  3.11.9.Іншу інформацію відповідно до законодавства та умов Договору.
  3.13. Оператор приймає від Абонента письмові заяви, скарги з питань надання та отримання Послуг, розглядає їх та надає відповідь y встановлений законодавством строк.
 4. Права та обов’язки Оператора Оператор зобов’язаний:
  4.1.1. Надавати Абоненту Послугу цілодобово сім днів на тиждень.
  4.1.2. Надавати Послугу за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, Договору, з додержанням вимог Правил.
  4.1.3. Інформувати Абонента, на його запит, про перелік сертифікованого Кінцевого обладнання, яке можна підключати до Мережі Оператора.
  4.1.4. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо.
  4.1.5. Попереджати Абонентів про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановленими Правилами, Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості.
  4.1.6. Направляти за викликом Абонента для підключення, усунення пошкодження Абонентської лінії або Абонентської проводки, виконання інших робіт, необхідних для надання Послуги, своїх працівників, які повинні мати посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та пред’являти його Абоненту.
  4.1.7. Усувати пошкодження Мережі Оператора, Абонентської лінії зв’язку, Абонентської проводки протягом доби з моменту реєстрації повідомлення Абонента, якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого строку їх усунення але не більше трьох днів.
  4.1.8. Надавати Абонентам вичерпну інформацію, необхідну для укладання Договору, а також щодо Послуг, які Оператор надає, забезпечувати правильність застосування тарифів на Послуги та своєчасно інформувати Абонентів про їх зміну.
  4.1.9. Забезпечувати відповідно до законодавства конфіденційність інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.
  4.1.10. Виконувати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства.
  4.2. Оператор має право на:
  4.2.1. Самостійне встановлення тарифів на Послуги, формування Тарифних планів, різних умов надання Послуги, умов акцій, що проводитимуться Оператором.
  4.2.2. Визначення порядку оплати і форми розрахунків за Послуги.
  4.2.3. Скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг відповідно до законодавства та умов Договору.
  4.2.4. Відключення несертифікованого Кінцевого обладнання.
  4.2.5. Здійснення повного або часткового обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування Мережі Оператора та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.
  4.2.6. Проведення профілактики, модернізації і ремонту власних лінійних споруд і телекомунікаційного обладнання, усунення пошкоджень, які можуть привести до зупинки або погіршення якості послуг.
  4.2.7. Проведення відновлювальних робіт для ліквідації наслідків природних умов (пориви вітру, гроза, злива тощо), перебоїв енергопостачання, неправомірних дій третіх осіб протягом часу, який необхідний Оператору для відновлення роботи лінійних споруд і телекомунікаційного обладнання.
  4.2.8. Здійснення запису телефонних розмов між Абонентом і Оператором та ведення відеонагляду в разі особистого відвідування офісу Оператора при зверненнях Абонента з метою виконання умов Договору та контроля якості обслуговування Абонентів.
  4.2.9. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.
  4.2.10. Здійснення демонтажу Абонентської проводки після припинення дії даного Договору.
  4.2.11. Обмеження можливості отримання Абонентом Послуг у разі відсутності коштів на його Особовому рахунку або досягнення визначеної Договором суми шляхом тимчасового припинення надання Послуг.
  4.2.12. Інші права відповідно до чинного законодавства.
 5. Права та обов’язки Абонента
  5.1. Абонент зобов’язаний:
  5.1.1. Самостійно узгодити з власниками (співвласниками) приміщення (будинку) проведення Оператором робіт по підключенню Послуги та забезпечити доступ до приміщень, наявної інфраструктури та комунікацій, які необхідні для виконання робіт у тому числі до площ, які знаходяться в спільній власності чи власності третіх осіб тощо.
  5.1.2. Виконувати умови Договору, в тому числі своєчасно оплачувати замовлені Послуги.
  5.1.3. Повідомляти Оператора про відсутність, будь-які перебої або погіршення якості надання Послуги.
  5.1.4. Використовувати Послугу на території приміщення, вказаного при реєстрації як Місце надання Послуг виключно у власних цілях некомерційного характеру.
  5.1.5. Повідомити Оператора про самовільну заміну пристрою, що спричинила зміну реквізитів, які ідентифікують Кінцеве обладнання в Мережі Оператора.
  5.1.6. Використовувати Кінцеве обладнання, яке має підтвердження відповідності вимогам нормативних документів в сфері телекомунікацій і повідомляти, на запит Оператора, про його тип.
  5.1.7. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та Абонентську проводку в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.
  5.1.8. Регулярно перевіряти наявність Повідомлень на Сайті, сторінці Особового кабінету не рідше одного разу на 7 (сім) календарних днів.
  5.1.9. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Абонентам.
  5.1.10. Забезпечувати зберігання та захист інформації з обмеженим доступом( логін, пароль, номер Особового рахунку тощо) від третіх осіб.
  5.1.11. Надавати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згоду на збір та обробку його персональних даних, необхідних для укладання даного Договору та включення відомостей про Абонента до Білінгової системи.
  5.1.12. Надавати Оператору достовірну інформацію, необхідну для укладання Договору та повідомляти Оператора протягом 10 днів про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених Договором.
  5.1.13. В разі прийняття рішення про перехід на інший Тарифний план, повідомити про це Оператора через Особистий кабінет в розділі «Технічна підтримка» протягом 5-ти днів до початку місяця, в якому планується зміна.
  5.1.14. Виконувати інші зобов’язання відповідно до чинного законодавства України у сфері телекомунікацій.
  5.2. Абонент має право на:
  5.2.1. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.
  5.2.2. Дострокове припинення даного Договору за умови попередження ним Оператора за 10(десять) днів до початку місяця, в якому планується розірвання.
  5.2.3. Тимчасове, на строк від одного до трьох календарних місяців, припинення отримання Послуг, повідомивши Оператора через Особистий кабінет або письмовою заявою за один день до початку місяця, в якому передбачено тимчасове припинення отримання Послуг.
  5.2.4. На перерахунок абонплати за весь час пошкодження Мережі Оператора, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження, що виникло не з вини Абонента, із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної письмової заяви.
  5.2.5. Безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг.
  5.2.6. Отримання від Оператора відомостей щодо наданих Послуг та безоплатних рахунків за отримані Послуги.
  5.2.7. Повернення від Оператора невикористаної частки коштів (авансу) у разі відмови від передплачених Послуг.
  5.2.8. Захист персональних даних, іншої інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому законодавством.
  5.2.9. Інші права, передбачені законодавством України.
 6. Обмеження при користуванні Послугами
  6.1. При користуванні Послугами Абоненту забороняється:
  6.1.1. Передавати Послугу за даним Договором третім особам.
  6.1.2. Використовувати Послугу в цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.
  6.1.3. Використовувати на комерційній основі або в інший спосіб, ніж це передбачено даним Договором, Кінцеве обладнання та Абонентські лінії для надання Послуг третім особам.
  6.1.4. Використовувати для отримання Послуг несертифіковане Кінцеве обладнання.
  6.1.5. Розсилати спам.
  6.1.6. Проводити несанкціоноване проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Оператора.
  6.1.7. Фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, здійснювати підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, ідентифікатора Кінцевого обладнання.
  6.1.8. Здійснювати будь-які дії, що тягнуть за собою припинення та/або порушення функціювання обладнання, програмного забезпечення Оператора або перешкоджають іншим Абонентам користуватися Послугами.
 7. Тарифи на Послуги та порядок розрахунків за них
  7.1. Розрахунки за Послугу здійснюються Абонентом на умовах попередньої (авансової) оплати.
  7.2. Розрахунки за отримані Сервісні послуги Абонент здійснює шляхом наступної оплати.
  7.3. Розрахунки за Послуги здійснюються за тарифами, затвердженими Оператором і представленими Прейскурантом.
  7.4. Тарифні плани можуть передбачати різні умови оплати, вартість, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуги.
  7.5. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, в якому прямо вказано термін його дії.
  7.6. В Тарифних планах вказано максимально можливі швидкості прийому/передачі інформації. Фактична швидкість доступу до Інтернет може відрізнятись від заявленої і залежати від швидкості кінцевих ресурсів, маршрутизації даних та Кінцевого обладнання.
  7.7. Тривалість розрахункового періоду надання Оператором Послуги складає один календарний місяць з першого його дня по останній, незалежно від кількості днів користування Абонентом Послугою в цьому місяці.
  7.8. Оплата за розрахунковий період надання Послуги встановлюється у вигляді абонентної плати.
  7.9. Вперше абонентна плата нараховується відповідно до замовленого Тарифного плану з моменту активації Послуги та сплачується Абонентом протягом 3-х календарних днів.
  7.10. В подальшому оплата Послуги здійснюється Абонентом щомісячно у формі передоплати до першого числа місяця, в якому Абонент має намір отримувати Послугу.
  7.11. Оплата Сервісних послуг здійснюється Абонентом в день отримання таких послуг.
  7.12. Абонент регулярно самостійно відслідковує стан свого рахунку в Особистому кабінеті та проводить авансові платежі таким чином, щоб баланс його особового рахунку на перше число наступного місяця надання Послуг залишався позитивним на суму абонплати відповідно до обраного Тарифного плану.
  7.13. Абонент перераховує оплату за Послуги на розрахунковий рахунок Оператора, вказуючи в призначенні платежу номер особового рахунку, ПІБ, адресу Місця надання Послуг.
  7.14. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Оператора є моментом оплати Послуг.
  7.15. Абонплата за час, протягом якого Послуга не надавалась з вини Абонента або з несвоєчасною сплатою абонентної плати не коригується і нараховується Оператором в повному розмірі.
  7.16. У разі припинення дії Договору раніше кінця поточного місяця абонентна плата не підлягає перерахунку та оплачується в повному розмірі. Якщо в місяці припинення дії Договору на Особовому рахунку Абонента залишається сума авансу на наступний місяць, то ця сума повертається Абоненту протягом 20 (двадцяти) робочих днів за умови пред’явлення паспорта та письмової заяви на повернення суми авансу.
 8. Відповідальність Сторін
  8.1. Абонент несе відповідальність за неналежне виконання умов Договору, а саме за:
  8.1.1. Порушення вимог законодавства щодо порядку отримання послуг відповідно до ст.36. Закону України «Про телекомунікації» та п. 37. « Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».
  8.1.2. Використання несертифікованого Кінцевого обладнання.
  8.1.3. Несанкціоноване втручання у роботу Мережі Оператора.
  8.1.4. Зміст, достовірність та правомірність розповсюдження інформації, яку передає Абонент або треті особи під його мережними реквізитами з використанням Послуги.
  8.1.5. Наслідки несвоєчасного ознайомлення з будь-якими Повідомленнями Оператора.
  8.1.6. Зберігання ідентифікаторів доступу та обмеження доступу до них третіх осіб.
  8.2. Оператор несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг відповідно до п.1.ст.40. Закону України «Про телекомунікації» та п.40. «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р.№ 295.
  8.3. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання послуг у разі:
  8.3.1. Виникнення неполадок в Кінцевому обладнанні, внутрішній мережі Абонента.
  8.3.2. Дії непереборної сили.
  8.3.3. Настання обставин, на усунення яких Оператор не має можливості впливати, в тому числі тимчасового відключення електроенергії, аварій на магістральних каналах, які належать іншим операторам телекомунікацій, припинення ними надання телекомунікаційних послуг тощо.
  8.3.4. Несанкціонованого втручання у роботу Мережі Оператора, пошкодження Абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг.
  8.3.5. Використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з Мережею Оператора.
  8.3.6. Прямого або непрямого збитку, понесеного Абонентом від використання або неможливості використання Послуг, що надаються Оператором.
  8.3.7. Вини Абонента в інших випадках, встановлених чиннім законодавством.
  8.4. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається його Мережею.
  8.5. За інше неналежне виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та чинного законодавства.
 9. Строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії
  9.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Абонентом замовлених Послуг, що є Акцептом Публічної оферти та діє безстроково.
  9.2. Дія Договору може бути припинена будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором.
  9.3. Підставою для внесення змін в даний Договір є самостійне рішення Оператора, з обов’язковим Повідомленням про це Абонентів на Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати введення змін в дію.
  9.4. Підставою для дострокового припинення дії Договору з ініціативи Абонента є:
  9.4.1. Незгода зі змінами, внесеними до умов Договору та/або Тарифів на послуги, за умови подання Абонентом повідомлення через Особовий кабінет або письмової заяви про розірвання Договору протягом 7 (семи) календарних днів із дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни. Відсутність повідомлення чи письмової заяви у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента зі змінами.
  9.4.2. Відмова від отримання Послуг, за умови подання Абонентом повідомлення через Особистий кабінет або письмової заяви за 10 (десять) календарних днів до моменту припинення, але не пізніше останнього дня календарного місяця. У випадку припинення дії Договору протягом календарного місяця, абонплата за поточний місяць не підлягає коригуванню та не повертається Абоненту.

9.5.Підставою для дострокового припинення дії Договору з ініціативи Оператора є:
9.5.1. Несплата Абонентом абонплати більше ніж 3(три) календарні місяці поспіль. В цьому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим, а Кінцеве обладнання відключеним, у перший день після спливу вказаного строку.
9.5.2. Виявлення неправдивих даних, наданих Абонентом при реєстрації на підключення Послуг, за умови попередження Абонента про припинення Договору щонайменше за 7 (сім) днів до дати припинення.
9.5.3. Припинення господарської діяльності Оператора або зміна її напрямків, за умови попередження Абонента про припинення надання Послуг за три місяці до передбаченої дати припинення;
9.5.4. Інші підстави, передбачені законодавством.

 1. Обставини непереборної сили
  10.1. Сторони звільняються від повного або часткового виконання своїх зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент укладання Договору, а саме:
  10.2. Прийняття органами державної влади, обласної та/або місцевої адміністрації постанов, законодавчих актів, рішень, що обмежують діяльність Оператора з надання Послуг, а також дії сторонніх організацій, з діяльністю яких пов’язане виконання Оператором своїх зобов’язань за Договором.
  10.3. Громадські заворушення, військові дії, епідемії, блокади, саботаж, диверсії, протиправні дії третіх осіб тощо.
  10.4. Техногенні катастрофи (пожежа, вибух тощо),стихійні лиха (урагани, зливи, грози тощо). Для попередження псування обладнання під час грози Оператор наполегливо рекомендує Абонентові відключати Кінцеве обладнання від електроживлення.
  10.5. Сторона, для якої стало неможливим виконання своїх зобов’язань за даним Договором через дію обставин непереборної сили, повинна протягом доби повідомити всіма доступними засобами зв’язку іншу Сторону про їх початок та закінчення.
 2. Інші умови Договору
  11.1 Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті є обов’язковими для Сторін.
  11.2. Здійснивши акцепт (прийняття) умов Договору Абонент надає дозвіл на обробку його персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством. Оператор вправі здійснювати обробку персональних даних Абонента, поміщених в базу даних Оператора, самостійно. Оператор виступає у ролі розпорядника, що також має право обробляти ці дані.
  11.3. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.
  11.4. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Оператора, зміни його установчих документів, включаючи зміну власника, організаційно-правову форму та інше.
  11.5. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані в 20-денний строк повідомити про це один одного.
  11.6. Всі попередньо укладені письмові договори про надання телекомунікаційних послуг втрачають чинність з моменту прийняття Абонентом умов (акцепту) даного Договору.
 3. Реквізити Оператора

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОКК»
89600, Україна,
Закарпатська обл., м. Мукачево,
пл. Духновича Олександра,15,прим.2,
тел./факс: (03131) 5-42-22, а/с 2А,
E-mail: info@prokk.net
www.prokk.net